Darmowa dostawa od 1,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Programu Lojalnościowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego zwanego dalej Programem; jest shimacenter.pl z siedzibą w Katowicach przy ul. Pokoju 17, zwane dalej Organizatorem.

1.2. Program ma charakter wewnętrznego programu Organizatora.

1.3. Celem Programu jest wyodrębnienie grupy stałych Klientów, zwanych dalej Uczestnikami poprzez zaoferowanie im wartości dodanej w podziękowaniu za ich przywiązanie do shimacenter.pl.

1.4. Uczestnictwo w Programie oraz udostępnianie danych osobowych na potrzeby Programu jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Programie i ewentualnego otrzymania wartości dodanej, o której mowa w pkt 1.3.

1.5. Program rozpoczął się 1.08.2021 roku i funkcjonować będzie przez czas nieokreślony, do odwołania przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności Programu w dowolnym momencie o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych Organizatora z czterotygodniowym wyprzedzeniem.

1.6. Korzyści wynikające z Programu nie podlegają wymianie na gotówkę.

2. Gromadzenie punktów

2.1. Program funkcjonuje w oparciu o system gromadzenia punktów partnerskich.

2.2. Punkty partnerskie uprawniają do korzystania ze specjalnej, aktualnej w danym momencie oferty cenowej i rabatowej na towary dostępne na shimacenter.pl

2.3. Program Partnerski uprawnia do gromadzenia po każdym dokonanym zakupie Punktów Partnerskich.

2.4. Punkty Partnerskie gromadzone są w przeliczeniu:
każda wydana złotówka na shimacenter.pl = 0,02 pkt

2.5. Punkty gromadzone są na indywidualnych kontach Uczestników.

2.6. Identyfikację Uczestnika w Programie Partnerskim umożliwia adres e-mail podawany podczas każdego składania zamówienia.

2.7. Okazjonalnie wprowadzane będą dodatkowe (extra) punkty za skorzystanie w wybranych usług sezonowych. Informacje na ten temat dostępne będą na stronach internetowych Organizatora.

2.8. Informację na temat ilości zgromadzonych punktów można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta shimacenter.pl.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania przyznanych punktów w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestnika, również w przypadku przypuszczenia, iż punkty zostały przyznane w sposób niezgodny z obowiązującym regulaminem akcji.

3. Adresaci programu

3.1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, wyłącznie pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe, niezbędne do prawidłowej realizacji Programu i winien wyrazić zgodę na ich przetwarzanie przez shimacenter.pl w celach marketingowych oraz związanych z Programem. Zgoda ta nie jest obowiązkowa, jednak jest konieczna do wzięcia udziału w Programie i do ewentualnego otrzymania wartości dodanej, o której mowa w pkt 1.3 powyżej.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu Programu, podał nieprawdziwe dane, podawał się za inną osobę, jeżeli Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

3.4. W przypadku śmierci Uczestnika Programu wygasa jego uczestnictwo w Programie.

4. Korzyści z udziału w programie

4.1. Uczestnik zbiera punkty w programie poprzez dokonywanie zakupów przez stronę shimacenter.pl. Punkty przeliczane są na podstawie kwoty zamówienia w proporcji 1zł = 0,02 punkta (przykład: za zamówienie o wartości 500 zł klient otrzymuje 10 punktów).

4.2. Określone zostały trzy progi punktowe. Po przekroczeniu kolejnych progów, do konta uczestnika przypisywane jest stały rabat. Progi punktowe wynoszą odpowiednio:

- 10pkt. - rabat 2%

- 20pkt. - rabat 3%

- 50pkt. - rabat 6%

4.3. Rabat przypisany do konta jest stały. Umożliwia dokonywanie kolejnych zakupów z rabatem, jaki przysługuje w danym momencie.

4.4. Punkty za każde zamówienie księgowane są na koncie uczestnika po 14 dniach od daty realizacji zamówienia.

5. Reklamacje

5.1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej ilości przyznanych punktów Uczestnik Programu powinien zgłosić się do pracownika shimacenter.pl wraz z dowodem zakupu potwierdzającym dokonanie transakcji.

5.2. Reklamacje powinno się zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego daną reklamację. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania danego zgłoszenia.

5.3. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Programu.

6.2. Organizator dokonuje zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie jednostronnie powiadamiając Uczestników o zmianach na 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach internetowych www.shimacenter.pl.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel