Darmowa dostawa od 1,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty;
 4. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://shimacenter.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://shimacenter.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklisty, działający pod adresem https://shimacenter.pl, prowadzony jest przez 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice; NIP: 634-292-31-65; KRS 0000755936, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie podłączone do sieci Internet, posiadające przeglądarkę internetową: komputer osobisty, laptop, telefon komórkowy wyposażony w przeglądarkę internetową, tablet wyposażony w przeglądarkę internetową.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklisty zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://shimacenter.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyćzamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszymRegulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podaniedanych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklisty może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawaosób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbrosobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientówsklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez https://shimacenter.pl -wszystko dla motocyklisty za zachowania niezgodne z obowiązującymiprzepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lubgodzące w dobre imię https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklistek.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku zeświadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmujeśrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeniabezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służącezapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danychosobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisyprawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lubnaruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jegofunkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonegooprogramowania lub urządzeń
  • niepodejmowania działań takich jak:
  • rozsyłanie lub umieszczanie w ramachSklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innychklientów oraz dla https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklistek,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepuinternetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisamiobowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania zsieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://shimacenter.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Nie stanowi ona jednak potwierdzenia realizacji zamówienia, jest to informacja dla klienta, że sklep zamówienie otrzymał.
 7. Potwierdzenie realizacji zamówienia klient otrzymuje po pozytywnym jego zweryfikowaniu. Jeśli sprzedawca nie ma możliwości zrealizowania zamówienia, klient zostaje o tym niezwłocznie poinformowany.
 8. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta do realizacji, przesyła niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia. W chwili otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta - zostaje zawarta między stronami Umowa sprzedaży na odległość. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość nie dochodzi w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w salonie stacjonarnym z płatnością przy odbiorze.
 9. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:
  1. za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego,
  2. telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu internetowego.
  3. za pośrednictwem e-maila – sklep@shimacenter.pl

   Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej
   Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w jednym z naszych sklepów:
  • salon 4ride.pl Gdańsk - ul. Grunwaldzka 229, 80-266 Gdańsk, Polska
  • salon 4ride.pl Katowice - ul. Pokoju 17, 40-850 Katowice, Polska
  • salon 4ride.pl Kraków - ul. Balicka 77, 30-149 Kraków, Polska
  • salon 4ride.pl Łódź - ul. M. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź, Polska
  • salon 4ride.pl Poznań - ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, Polska
  • salon 4ride.pl Warszawa - al. Prymasa Tysiąclecia 74A, 01-424 Warszawa, Polska
  • salon 4ride.pl Wrocław - ul. Ślężna 148, 53-110 Wrocław, Polska
   Przy dokonaniu płatności jedną z metod: przelewem na numer rachunku 37 1090 0088 0000 0001 4180 2294, płatnością w systemie DotPay lub Przelewy24, gotówką, lub kartą płatniczą.
   Koszty dostawy dostępne są na podstronie sklepu: Dostawa i płatności. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji wysyłki przez Sklep jest realizowany zależnie od rodzaju produktów, na które Klient złożył zamówienie. Czas ten jest podany na każdej karcie produktu jako "Dostępność" i wynosi odpowiednio:
  • 24h – termin wysyłki przez Sklep wynosi 24 godziny
  • 48h - termin wysyłki przez Sklep wynosi 48 godzin
  • 5-7 dni – termin wysyłki przez Sklep wynosi do 7 dni
  • 7-14 dni – termin wysyłki przez sklep wynosi od 7 do 14 dni roboczych
  • 14 dni - termin wysyłki przez Sklep maksymalnie do 14 dni roboczych
  • na zamówienie – termin wysyłki uzależniony jest od dostępności wybranego towaru u producenta. Do terminu wysyłki należy doliczyć termin dostawy przez przewoźnika (kuriera), który wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.4ride.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem,
  • za pobraniem,
  • płatnością w systemie Dotpay lub Przelewy24
  • płatnością w systemie PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni,
  • płatnością ratalną Santander.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Shima Center ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice sklep@shimacenter.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W każdym wypadku niezbędne jest dołączenie do przesyłanego zwrotu dowodu zakupu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany lub wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowaniu. W innym przypadku, sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), do 14 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany towar . Zwrotu płatności dokonamy w formie przelewu na podane przez Państwa konto bankowe, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklistek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, sklep@shimacenter.pl. https://shimacenter.plzobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklistek nie jest producentem towarów. https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklistek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklistek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklisty o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: https://shimacenter.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, sklep@shimacenter.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklisty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklisty a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklistek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę https://shimacenter.pl - wszystko dla motocyklistek.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI. Informacje o administratorze danych

 1. Administratorem danych osobowych jest 4ride z siedzibą w Katowicach, ul. Pokoju 17, 40 – 859 Katowice, NIP: 634-292-31-65; KRS 0000755936 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci:
  • założenia konta w sklepie internetowym https://shimacenter.pl
  • zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym https://shimacenter.pl
  • przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  - Art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda na przetwarzanie danych wyrażona przez osobę, której dane dotyczą
  - Art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 4. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe swoich klientów podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe oraz księgowe, podmiotom świadczącym usługi płatności internetowych oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 5. Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe swoich klientów:
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia konta w sklepie internetowym – w ciągu jednego miesiąca od dnia usunięcia konta przez Klienta
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych – w ciągu jednego miesiąca od dnia cofnięcia zgody przez klienta
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym https://shimacenter.pl – w ciągu jednego miesiąca od dnia zwrotu zakupionego towaru lub w ciągu jednego miesiąca od dnia upływu gwarancji na zakupiony towar.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazanie przez Klienta swoich danych osobowych Administratorowi danych osobowych jest niezbędne do założenia konta w sklepie internetowym https://shimacenter.pl, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym https://shimacenter.pl, jak również dobrowolne do przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych.

XII. Informacje o podmiocie przetwarzającym

Na podstawie umowy zawartej z Santander Consumer Bank S.A, 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Pokoju 17, 40 – 859 Katowice, NIP: 634-292- 31-65; KRS 0000755936 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym informuje, iż pełni rolę pośrednika kredytowego i w związku z tym, pozyskuje w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A następujące dane osobowe: imię, nazwisko, pesel, numer, seria dowodu osobistego,adres zameldowania, numer telefonu, adres mailowy.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel